Автомобилно застраховане

ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ

Обект на застраховане по задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ е отговорността на физическите лица с постоянен адрес или разрешение за пребиваване в страната, както и юридическите лица със седалище в Република България, които са собственици, ползватели, държатели или водачи на моторни превозни средства, регистрирани в страната и на водачите на моторни превозни средства с чуждестранна регистрация, преминаващи или пребиваващи на територията на страната, които не притежават застраховка „Гражданска отговорност“ по условията на международните договори, по които Република България е страна.

АВТОКАСКО

Обект на застраховане са сухопътни моторни превозни средства (МПС), ремаркета и полуремаркета срещу пълна загуба или частична щета на МПС вследствие на настъпили застрахователни събития по покрити рискове, посочени в следните клаузи и разширения към тях по избор на Застрахования:

Клауза „Пожар и природни бедствия
Покрити рискове: Пожар, буря (ураган), градушка, наводнение, гръм (мълния), снежно и/или ледено натрупване, морски вълни; свличане или срутване на земни пластове, авария на водопроводни, канализационни, паропроводни, газопроводни, електропроводни и други подобни съоръжения, както и от експлозия на такива съоръжения.

Клауза „Пожар и природни бедствия“, „Злоумишлени действия на трети лица“ и възникване на ПТП
Покрити рискове: Рисковете включени в клауза „СТАНДАРТ“; пожар, възникнал по време на движение или възникнал при включване и работа на двигателя при престой, случайно падане на летателни апарати или други тела върху МПС, сблъскване с или удар от МПС и/или други физически тела, в това число и пътно-транспортни произшествия, съгласно Закона за движение по пътищата, внезапно отваряне на капак или врата на МПС по време на движение, ако това не е възникнало поради невнимание или небрежност на Застрахования; злоумишлени действия на трети лица – причинени повреди на МПС от трети лица чрез механично въздействие (удар с твърд предмет, надраскване, умишлено преобръщане на МПС), заливане с химически активни вещества (киселини, основи и др.), палеж и взривяване.
Клауза „КРАЖБА или ГРАБЕЖ на цяло МПС
Покрити рискове: Кражба на цяло МПС, грабеж на цяло МПС;

Клауза „ПЪЛНО КАСКО
Покрити рискове: рисковете включени в клауза „Пожар и природни бедствия“, „Злоумишлени действия на трети лица“ и възникване на ПТП, кражба чрез взлом на трайно монтирано в МПС аудио, радио оборудване (без мобилни телефони, радиостанции и антирадари) на единична стойност до 5 % от застрахователната сума на МПС, рискове по „КРАЖБА или ГРАБЕЖ на цяло МПС“

РАЗШИРЕНИЕ „ВАЛУТНО“
При това разширение, застрахователната сума се определя в чуждестранна валута /евро или щатски долар/, а обезщетенията се изплащат в левова равностойност по определения от БНБ централен курс, валиден за датата на плащането.

РАЗШИРЕНИЕ „ЧУЖБИНА“
Това разширение е валидно само като добавък към клауза „Пожар и природни бедствия“, „Злоумишлени действия на трети лица“ и възникване на ПТП или клауза „Пълно Каско“ и предоставя покритие по тези клаузи, за събития, настъпили извън територията на Република България.

При настъпване на застрахователно събитие, с оглед на получаване на адекватно обезщетение, застрахованият трябва стриктно да спазва изискванията, които са описани в Общите условия на застраховката Автокаско, а именно:
• да уведоми незабавно компетентните държавни органи (Полиция, служба Пожарна и аварийна безопасност, други)
• да уведоми писмено застрахователя, като спазва сроковете, описани в Общите условия на застраховката;
• да предостави увреденото МПС за оглед пред застрахова––теля без да е отстранена повредата.

АВТОАСИСТАНС

Застраховката Автоасистанс осигурява денонощна техническа помощ на авариралия автомобил, а при необходимост и медицинска помощ на пътниците в него, а също така и допълнително съдействие при настъпване на пътно-транспортно произшествие, повреда или кражба на МПС. В случай, че застрахованата кола се повреди по време на път или при пътно-транспортно произшествие, е необходимо само да се позвъни на телефона на Асистанс центъра.

За повече информация

Свържете се с нас