Имуществено застраховане

ЗАСТРАХОВКА ДОМАШНО ИМУЩЕСТВО

Обект на застраховане са недвижимо имущество (жилища, вили, офиси; стопански сгради, съоръжения от специален тип като сателитни антени, слънчеви отоплителни инсталации, оранжерии, гъбарници, плевници, сгради за отглеждане на птици или животни, кладенци, външни чешми, огради и др.) и движимо имущество (общо имущество; техника и уреди; стопанско имущество, машини и съоръжения; материални запаси; произведения на изкуството) на граждани.

Застраховката покрива загуби, причинени от:

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПОКРИТИЕ

– Пожар и последиците от гасенето му, мълния, експлозия и имплозия, удар от летателни апарати или от падащи от тях части и предмети;

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РИСКОВЕ

– Буря, ураган, увреждане от падащи клони и дървета, проливен дъжд, наводнение от природно бедствие, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, действие на подпочвени води, морски вълни, свличане и срутване на земни пластове, градушка, падане на лавина;

– Авария на водопроводни канализационни, отоплителни и климатични инсталации, късо съединение и токов удар, удар от пътно превозно средство или животно, увреждане на имущество по време на  транспортирането му от един адрес на друг със собствен или нает транспорт;

– Земетресение;
– Вандализъм, вкл. злоумишлен пожар и злоумишлена експлозия;
– Кражба чрез взлом за движимо имущество;
– Кражба с използване на техническо средство за движимо имущество;
– Грабеж за движимо имущество;

РИСКОВЕ С ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ

– Загуба на доход от наем;
– Гражданска отговорност на Застрахования, възникнала вследствие проявление на покрит по полицата риск;
– Разходи за разчистване на развалини и останки;
– Чупене на стъкла и витрини;
– Разходи за алтернативно настаняване.

ЗАСТРАХОВКА ЗА ОФИСИ И ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

Обект на застраховане са движимо и недвижимо имущество,собственост или наето от физически и юридически лица.

 • Недвижимо имущество:

– производствени сгради;
– непроизводствени сгради;

 • Движимо имущество:

– машини, съоръжения и оборудване;
– компютри, аудиовизуална и офис техника;
– транспортни средства;
– стопански инвентар;
– разходи за придобиване на ДМА;
– други ДМА;
– произведения на изкуството;
– стоково-материални запаси:
– стоки;
– материали и суровини;
– незавършено

Застраховката  покрива загуби, причинени от:

– Пожар и последиците от гасенето му, мълния, експлозия и имплозия, удар от летателни апарати или от падащи от тях части и предмети;
– Буря, ураган, увреждане от падащи клони и дървета;
– Проливен дъжд, наводнение от природно бедствие;
– Увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, падане на лавина;
– Действие на подпочвени води или морски вълни
– Свличане и срутване на земни пластове;
– Градушка;
– Измръзване на стоково-материални запаси;
– Удар от пътно превозно средство или животно, авария на подемни машини;
– Увреждане на имущество по време на транспортирането му от един адрес на друг със собствен или нает транспорт;
– Внезапно изтичане на вода от спринклерни инсталации;
– Авария на водопроводни, канализационни,  отоплителни и климатични инсталации;
– Късо съединение и токов удар;
– Земетресение;
– Кражба чрез взлом;
– Кражба с използване на техническо средство;
– Вандализъм, вкл. злоумишлен пожар и злоумишлена експлозия;
– Грабеж;
– Загуба на доход от наем;
– Гражданска отговорност на Застрахования, възникнала вследствие проявление на покрит по полицата риск;
– Разходи за разчистване на развалини и останки;
– Разходи за преместване и съхранение на застраховано движимо имущество;
– Разходи за хонорари на експерти, инженери и архитекти;
– Чупене на стъкла, витрини, рекламни табели и надписи;

В комбинация с горепосочените рискове се предоставя възможност за включване на допълнителни покрития като:
• пари в каса (в работно и в извънработно време)
• отговорност на наемателя
• отговорност към посетители и клиенти
• отговорност на работодателя
• счупване на стъкло или стенни огледала и витрини
• развала на стоки, съхранявани в хладилник или хладилна камера
• стоки на път и други

ИНДУСТРИАЛЕН ПОЖАР

Тази застраховка гарантира защита на производствени активи като сгради, машини, съоръжения, продукция, стоки, материални запаси и други срещу загуби, причинени от:

 • пожар, включително и последиците от гасенето му, експлозия, удар от мълния, удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях
 • природни бедствия като буря, ураган, градушка, наводнение, падащи дървета и клони
 • свличане или срутване на земни пластове
 • тежест от естествено натрупване на сняг или лед
 • измокряне в резултат от авария на ВиК
 • злоумишлени действия на трети лица (вандализъм)
 • счупване на трайно монтирани стъкла
 • удар от пътно превозно средство или животно
 • разходи, направени за разчистване на останки, разглобяване или разрушаване, ограждане или укрепване, хонорари на архитекти и/или експерти
 • кражба чрез взлом
 • земетресение

В комбинация с горепосочените рискове се предоставя възможност за включване на допълнителни покрития като:

 • Прекъсване на бизнеса
 • Отговорности
 • Авария на машини и други

Застрахователните суми на активите могат да бъдат определени на база действителна или възстановителна стойност или на база счетоводни данни (отчетна или балансова стойност). Застрахователната премия се определя от тарифите на застрахователните компании, от вида на застрахованото имущество, от договорения обхват на покритието и от конкретните рискови фактори.

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО

Застраховката покрива професионалната отговорност на:

–  проектанта – за изработване на инвестиционни проекти;
–  консултанта – за извършване на оценка за съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите;
–  консултанта – за упражняване на строителен надзор;
–  строителят – за цялостно изпълнение на строителството или на отделни видове строителни и монтажни работи;
–  лицето, упражняващо строителен надзор – за строежи от пета категория, в случаите, когато по желание на възложителя се изпълнява надзор;
–  лицето, упражняващо технически контрол по част “Конструктивна” на инвестиционния проект, за които не е извършена оценка за съответствието от консултант, наричани по-нататък “Застрахован“.

ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ

Обект на застраховане са всички уреди, съдържащи електронни елементи като компютри, сървъри, медицински уреди, касови апарати, телевизори, радио апарати и много други, които се използват за търговски и индустриални цели.
Покритията са срещу материални загуби, повреди или разноски, възникнали от неочаквани, непредвидени събития като:

 • действия на човека като небрежност, неправилно използване на застрахованото имущество, злоумишлени действия на трети лица, кражба чрез взлом или грабеж
 • пожар, всички видове експлозии, имплозия, мълния, както и щетите, причинени от гасене, разрушаване или разчистване по време на тези събития
 • изтичане на водопроводна вода, морски вълни, наводнение, дъждовна вода, пара, влага, корозия
 • природни бедствия
 • технологична грешка в конструкцията, материални дефекти, производствени несъответствия, свръхнапрежение

В обхвата на покритието на застраховката се включват:

 • стационарно оборудване, намиращо се на мястото, за което е валидна застраховката
 • мобилно и портативно оборудване извън мястото на застраховката, при договорени териториални граници като Р. България, Европа, друг континент или целия свят.

За повече информация

Свържете се с нас