Застраховане на отговорности

Обект на застраховане е професионалната отговорност на застрахования.

Застраховката покрива всички суми, ненадхвърлящи договорените лимити на обезщетение, които Застрахованият бъде законово задължен да заплати като обезщетение за имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица, вследствие виновно неизпълнение на професионалните му задължения:

 • Отговорност на Адвокати;
 • Отговорност на частни съдебни изпълнители;
 • Отговорност на Дипломирани експерт-счетоводители или регистрирани финансови одитори;
 • Отговорност на Физически лица;
 • Отговорност на Инженери, геодезисти, оценитеил и др. дейности свързани с удостоверяване на обстоятелства, сертифициране, лицензиране и контрол;
 • Отговорност на Хотелиери и ресторантьори;
 • Отговорност на Лицензирани Инвестиционни посредници;
 • Отговорност на Медицински персонал;
 • Отговорност на Наемодатели;
 • Отговорност на Нотариуси;
 • Гражданска отговорност вследствие носене и употреба на огнестрелно оръжие;
 • Отговорност на работодателя;
 • Отговорност на ръководители и длъжностни лица;
 • Отговорност на туроператора
 • Отговорност на учители и възпитатели
 • Отговорност на юридически лица, включително отговорност на изделието
 • Отговорност на юридически лица

За повече информация

Свържете се с нас

ucbg-24-mai-2024