Психотест

 

psihotest-img

Психологическата лабораторията се помещава в сградата на Учебния център.

Записването се извършва по телефона или на място в лабораторията. При записването се регистрират следните данни: трите имена на лицето, ЕГН, цел на явяването.

Психологическите изследвания се провеждат с цел проверка и оценка  на психологическата годност и състоянието на изследваното лице. Изследването измерва дали качествата на кандидата  съответстват с изискванията към желаната за придобиване от него категория/подкатегория – C , C1, D, D1 или професионална група –  таксиметров водач, превоз на пътници и товари. Чрез теста се изготвя вероятна  прогноза на психологическата годност на кандидата.

Необходими документи:

При явяване на изследване лицата предоставят следните документи:

R

1. Оригинал на лична карта за справка.

R

2. Копие на свидетелство за управление на МПС и оригинал.

R

3. Копие на контролен талон и оригинал*

*Ако липсва контролен талон се предоставя копие и оригинал на валиден акт за установяване на административно нарушение, заверен в КАТ или наказателно постановление.

Видове психологически изследвания:

Провеждаме следните психологически изследвания:

1.„КАТЕГОРИИ“: За придобиване на  категориите  С, Dи подкатегории С1и D1Ттб (Тролейбус), Ттм (Трамвайна мотриса).

2. „ТАКСИ“: За шофьори на таксиметров автомобил.

3. „ПРЕВОЗИ“: За професионални шофьори на автомобили за обществен превоз на пътници или товари.

4. „ЧУЖДЕНЦИ“: За дългосрочно пребиваващи чужденци  в България и български граждани с чуждестранно свидетелство за управление на МПС, когато по чл. 162, ал. 4 ЗДвП свидетелството се заменя с българско.

5. „РАБОТА“: По искане на работодателя – изследвания за психологическа годност на водачи на МПС могат да се извършват и при постъпване на работа или при други случаи.

6. „ТОЧКИ“: За придобиване на правоспособност, след като е отнето СУМПС /шофорска книжка/,  поради отнемане на контролните точки (чл. 157 ал.4 от ЗДвП);

7. „АЛКОХОЛ“: За водачи, лишени от право за управление на МПС на основание чл. 343 от Наказателния кодекс (за алкохол ) или на основание чл. 174, ал. 2 ЗДвП .

8. „ЗАПОВЕД“: При  временно  отнето свидетелство за управление на МПС по реда на чл. 171, т. 1, буква „а“ от ЗДвП.

Необходими документи
за водачи, лишени от правоуправление:

 

R

1. „ТОЧКИ“ - чл. 157 от ЗДвП

Копие на лична карта, копие от заповедта за отнемане на свидетелството за управление на МПС и удостоверение за изтърпяно наказание издадено от МВР.

R

2. „ЗАПОВЕД“ - чл. 171 от ЗДвП

Копие на лична карта, копие от заповед за принудителна административна мярка и удостоверение за изтърпяно наказание издадено от МВР .

R

3. „АЛКОХОЛ“

Копие на лична карта, копие от съдебно решение (присъда, протокол от районен съд или споразумение) и удостоверение за изтърпяно наказание издадено от МВР.

R

4. „ЧУЖДЕНЦИ“

Чужденци или български граждани с чуждестранно свидетелство – паспорт или лична карта и копие от страницата на българския документ за самоличност с постоянния адрес, както и оригинал на СУМПС /шофьорска книжка/ за справка.

Обща информация за психологическите изследвания:

Психологическото изследване се състои от няколко части. Преди всяка част нашия психолог дава подробни инструкции за начина на провеждане на тестването.

І част –  Тестова:

– Решаване на индивидуален тест за определено време.  Методиките в теста , изследват памет, мислене, концетрация, внимание, възприятия.

II част – Личностова сфера.                                                                                                      

ІІI част – Индивидуална работа с апарат.

Чрез апаратът – симулатор със звукови и светлинни сигнали  се изследват реакциите на кандидата. Симулатора пуска  поредица от звукови и светлинни сигнали, като целта на кандидата е максимално бързо да натисне съответния цвят бутон или бутона, отговарящ на звуковия сигнал.  Преди да започне тестването на реакциите, кандидата има право да се упражни върху работата с апарата.

ІІІ част – Индивидуална беседа с психолога.

IV част – Заключителна част – индивидуална беседа с психолога и даване на заключение.

Психологическото изследване завършва със заключение за психологическа годност. При задоволителни резултати от изследването заключението за психологическа годност е „Допуска се“. При незадоволителни резултати от изследването заключението за психологическа годност е „Не се допуска“.

При положително заключение („Допуска се“) от първото психологическо изследване, на лицето се издава удостоверение за психологическа годност, което важи три години от датата на неговото издаване и се издава веднага. При навършване на 65-годишна възраст водачите подлежат на психологическо изследване всяка година, съответно удостоверението за психологическа годност важи една година.

В случаите, когато водачите са лишени от правоспособност по някой от следните членове: чл. 157, ал. 4 от ЗДвП; чл. 171, т. 1, буква „а“ от ЗДвП; чл. 174, ал. 2 ЗДвП; чл. 343г НК – валидността на удостоверението е 1 година.

При отрицателно заключение („Не се допуска“) от първото изследване, лицето има право да се яви на второ психологическо изследване в същата психологическа лаборатория. То се извършва в срок до шест месеца след първото, след предварително записване.

При положително заключение от второто психологическо изследване на лицето се издава удостоверение за психологическа годност с определена валидност. При отрицателно заключение от второто изследване, изследваното лице има право на трето, експертно, изследване в Централната експертна психологическа комисия (ЦЕПК) в гр.София в срок до шест месеца след второто изследване.

Третото, експертно, изследване се извършва само след предварително записване по телефона или на адреса на явяване – Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” гр. София 1000, ул. Гурко №5. Телефон за връзка може да откриете в сайта ни на страница „Полезни връзки“.

При отрицателно заключение от третото изследване или неявяване на второ или трето изследване, лицето има право на ново психологическо изследване една година след първото изследване.

За записвания и информация

Свържете се с нас